دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قرچک
۰۷ آبان ۱۳۹۳| بدون ديدگاه |

قابل توجه دانشجویان محترم : کلاس استاد بیدگلی پنجشنبه و جمعه ۹۳/۸/۸ و ۹۳/۸/۹ برگزار نمیگردد کلاس فوق العاده متعاقباً اعلام میگردد.

۰۷ آبان ۱۳۹۳| بدون ديدگاه |

قابل توجه کلیه دانشجویانی که در نیمسال دوم ۹۳-۹۲ مشروط شده اند و بیشتر از ۱۴ واحد درسی در نیمسال اول ۹۴-۹۳ انتخاب واحد نموده اند جهت تصحیح و حذف واحد های اضافی به آموزش مراجعه نمایند در غیر اینصورت آموزش رﺃسا نسبت  به حذف واحدهای اضافی  اقدام می نماید.اخرین مهلت مراجعه ۹۳/۸/۲۰ می باشد.

۰۵ آبان ۱۳۹۳| بدون ديدگاه |

به اطلاع کلیه دانشجویانی که در نیم سال اول ۹۴-۹۳ دروس کارآموزی و طرح و رساله نهایی را اخذ کرده اند می رساند : جلسه توجیهی در روز پنجشنبه مورخ ۹۳/۸/۸ با حضور مدیریت گروه (استاد هجرتی) راس ساعت ۱۱ تشکیل و حضور کلیه دانشجویان فوق الذکر اجباری و الزامی می باشد.

۰۴ آبان ۱۳۹۳| بدون ديدگاه |

قابل توجه دانشجویان گرامی رشته حسابداری : دانشجویانی که درس کارآموزی و پروژه مالی با استاد کاظمی انتخاب نموده اند .کلاس توجیهی دروس فوق در روز پنجشنبه مورخ ۹۳/۸/۸ راس ساعت ۱۰:۳۰  صبح در ساختمان کرد پور خ شهید نصیری برگزار میگردد. حضور دانشجویان الزامی می باشد.

۲۸ مهر ۱۳۹۳| بدون ديدگاه |

قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی : کلیه کلاسهای عملی این رشته براساس برنامه انتخاب واحد شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا در سالن امام علی (ع) برگزار میگردد.

۲۸ مهر ۱۳۹۳| بدون ديدگاه |

    کلیه کلاسهای تربیت بدنی ۱ و تربیت بدنی ۲ از تاریخ ۹۳/۹/۱ روزهای دوشنبه و چهارشنبه برای خواهران و پنجشنبه برای برادران برگزار میشود.

۲۰ مهر ۱۳۹۳| بدون ديدگاه |

  قابل توجه دانشجویانی که درس کارآموزی و کارورزی در رشته تربیت بدنی  را اخذ نمونده می رساند جلسه توجیهی این درس در روز چهارشنبه ۹۳/۷/۲۳ در محل ساختمان اداری برگزار میگردد. حضور دانشجو الزامی است.

۲۰ مهر ۱۳۹۳| بدون ديدگاه |

قابل توجه کلیه دانشجویانی که نیمسال اول ۹۴-۹۳ (ترم جاری ) ترم آخر می باشند جهت بررسی پرونده آموزشی از تاریخ ۹۳/۸/۱ به گروهای مربوطه مراجعه نمایند .

۱۴ مهر ۱۳۹۳| بدون ديدگاه |

    قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی پیوسته و ناپیوسته : کلاس توجیهی درس کارآموزی و کارورزی روز چهارشنبه ۹۳/۷/۲۳ ساعت ۱۶ در ساختمان اداری دانشگاه تشکیل میگردد. حضور داننشجویان الزامی است .

۰۳ مهر ۱۳۹۳| بدون ديدگاه |

دانشجویانی که درس آزمایشگاه گرفیک کامپیوتری را  در مورخ ۹۳/۷/۳ امتحان داده اند تحقیق خود را تا  حداکثر مورخ  روزسه شنبه  ۹۳/۷/۸   به امتحانات  دانشگاه  تحویل دهند.